Skip to main content

Website voorwaarden

Website voorwaarden
Door de website van mijnkinderkamer.nl / mijnkinderkamer.be te gebruiken, stemt u in met onze website voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van de website van mijnkinderkamer.nl / mijnkinderkamer.be.

Informatie en aansprakelijkheid
De informatie op deze website is zorgvuldig tot stand gebracht en wordt regelmatig gewijzigd. Wij kunnen er echter niet voor instaan dat de informatie op ieder moment volledig en juist is.

Links
Deze website bevat ook links naar websites van derden. Voor de inhoud en het gebruik van deze andere websites kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten op deze website en de informatie, waaronder al het redactionele materiaal, informatieve teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, auteursrechten, logo’s, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten zijn eigendom van mijnkinderkamer.nl of van degenen die het ons heeft toegestaan deze te publiceren.

Het is toegestaan om de informatie en de website te lezen en kopieën voor eigen, niet-commercieel gebruik te maken bijvoorbeeld door deze af te drukken en te bewaren.

Ieder ander gebruik van de informatie op de website (waaronder begrepen teksten en afbeeldingen), bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de inhoud van de website op een website van derden, of deze op een andere wijze (digitaal of in hard copy) delen met derden, is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Bij het gebruik van de website verbindt u zich er uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de website niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe u geen toegang heeft.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die verband houden met deze voorwaarden, daarbij inbegrepen geschillen over de geldigheid van deze voorwaarden, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht, tenzij mijnkinderkamer.nl beslist de zaak aan te brengen bij de bij wet aangewezen bevoegde rechtbank.