Skip to main content

Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en vervolgovereenkomst(en) tussen Mijnkinderkamer.nl en de contractant van Mijnkinderkamer.nl (hierna: Afnemer).
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de rechtsverhouding die mogelijkerwijs komt te ontstaan indien Mijnkinderkamer.nl voor de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 2 – De prijs

 1. Alle op de website van Mijnkinderkamer.nl getoonde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW, doch exclusief verzendkosten. De prijzen gelden voor de duur van publicatie op de website. Prijswijzigingen die plaatsvinden in de periode gelegen tussen sluiten van de overeenkomst en levering van het product, zijn van geen invloed op de bedoelde overeenkomst.
 2. Aan gepubliceerde onjuiste prijzen en/of voorwaarden, kan de Afnemer geen rechten ontlenen. Mijnkinderkamer.nl is in voorkomende gevallen gerechtigd terzake een nieuw aanbod te doen, welk aanbod Afnemer te allen tijde kan afwijzen.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Het op de website van Mijnkinderkamer.nl getoonde aanbod is variabel en mede afhankelijk van het aanbod van toeleveranciers. Mijnkinderkamer.nl is te allen tijde bevoegd te beslissen een product niet langer aan te bieden c.q. te vervangen door een ander product.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod bevat een zo volledige en nauwkeurige mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Indien gebruik worden gemaakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kleine afwijkingen qua kleur en vorm zijn echter mogelijk. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Mijnkinderkamer niet.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Mijnkinderkamer.nl en de Afnemer komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Afnemer van het op de website gepubliceerde aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Mijnkinderkamer.nl zal van deze aanvaarding van het aanbod binnen redelijke termijn langs elektronische weg daarvan een Afnemer een bevestiging zenden.

Artikel 5 – Betalingen

 1. Betaling dient, tenzij anders overeengekomen, voorafgaand aan de verzending van de bestelling te geschieden op een van de op de website gepubliceerde manieren. Voor het tijdstip van betaling geldt het moment waarop de bijschrijving op het rekeningnummer van Mijnkinderkamer.nl heeft plaatsgevonden. Afnemer kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 2. Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Mijnkinderkamer.nl te melden.
 3. Mijnkinderkamer.nl blijft eigenaar van de geleverde producten tot het moment Afnemer al hetgeen hij op grond van de overeenkomst aan Mijnkinderkamer.nl verschuldigd is, heeft voldaan. Ook in geval van achteraf blijkende frauduleuze of anderszins incorrecte of gestorneerde betaling(en) blijft Mijnkinderkamer.nl eigenaar van de betreffende producten tot het moment alsnog correct en volledig is voldaan.

Artikel 6 – Levering en uitvoering

 1. Mijnkinderkamer.nl streeft er naar alle geplaatste bestelling van producten die bij haar op voorraad zijn, binnen drie dagen na het sluiten van de overeenkomst te verzenden aan Afnemer. Alle door Mijnkinderkamer.nl gepubliceerde leveringstermijnen zijn echter indicatief en gelden nooit als een fatale termijn. Indien de leveringstermijn meer dan 30 dagen zal bedragen, heeft Afnemer het recht deze bestelling kosteloos te annuleren, tenzij vooraf duidelijk was dat de leveringtermijn langer zou zijn dan genoemde 30 dagen en/of sprake was van speciaal voor Afnemer bestelde c.q. gemaakte producten.
 2. Mijnkinderkamer.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de Afnemer aan Mijnkinderkamer.nl kenbaar heeft gemaakt bij het plaatsen van zijn bestelling.
 3. Mijnkinderkamer.nl zendt op het moment van verzending aan Afnemer, aan Afnemer een bericht, waarin dit wordt bevestigd. Indien voor de betreffende levering geen handtekening vereist is, wordt er vanuit gegaan dat deze wordt bezorgd, tenzij Afnemer binnen vijf dagen na eerdergenoemd verzendbericht aangeeft niets te hebben ontvangen.
 4. Afnemer is gehouden direct bij ontvangst van de bestelling deze te controleren op juiste levering en defecten en/of schades. De producten worden in ieder geval geacht correct en onbeschadigd afgeleverd te zijn indien niet binnen twee werkdagen na ontvangst van de producten hieromtrent bij mijnkinderkamer.nl is geklaagd.
 5. Indien levering (binnen een redelijke periode en tegen redelijke kosten) van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn en/of levering anderszins door overmacht aan de zijde van Mijnkinderkamer.nl niet mogelijk is, zal Mijnkinderkamer.nl dit ten spoedigste aan Afnemer berichten en zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Afnemer heeft het recht dit vervangende artikel te weigeren en derhalve dat deel van de overeenkomst (voor zover deze ziet op dat product) te annuleren. Annulering van een bestelling door Mijnkinderkamer.nl leidt niet tot enige aansprakelijkheid of plicht tot compensatie aan de zijde van Mijnkinderkamer.nl

Artikel 7 – Herroeping

 1. Mijnkinderkamer.nl heeft een zorgvuldige selectie gemaakt van de producten die zij aanbiedt. Toch kan het voorkomen dat het product tegenvalt. Afnemer heeft het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Afnemer heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. Afnemer krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van afnemer thuis naar Mijnkinderkamer.nl zijn voor eigen rekening. Indien afnemer gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Mijnkinderkamer.nl geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kan Afnemer contact met Mijnkinderkamer.nl opnemen via info@mijnkinderkamer.nl. Mijnkinderkamer.nl zal vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van het retour terugstorten.
 2. Herroeping is niet mogelijk voor de producten die speciaal voor Afnemer zijn besteld c.q. vervaardigd, waaronder (doch niet uitsluitend begrepen) bewerkte houten letters, behangbomen, uilentak en bewerkte vogelhuisje. Ook beschadigde en/of reeds geheel of gedeeltelijk verwerkte producten vallen buiten het recht van herroeping.
 3. Tijdens de termijn van herroeping zal Afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Mijnkinderkamer.nl retourneren, conform de door Mijnkinderkamer.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 8 – Garantie en aansprakelijkheid

 1. De door Mijnkinderkamer.nl te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
 2. Garantie is te allen tijde beperkt tot een periode van zes maanden. Indien een door Mijnkinderkamer.nl verkocht product door een derde is geproduceerd, zal de garantie beperkt zijn tot de garantie die door die producent wordt verstrekt. Indien door de betreffende producent geen garantie wordt verstrekt, geldt dit evenzo voor Mijnkinderkamer.nl.
 3. Mijnkinderkamer.nl levert de producten die zijn vervaardigd door derden in de staat waarin deze zich bevinden op het moment van ontvangst daarvan. In geval van productaansprakelijkheid zal Mijnkinderkamer.nl slechts een bemiddelende rol innemen tussen Afnemer en de betreffende producent(en). Mijnkinderkamer.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schades en eventuele directe schade dat voortvloeit uit onjuist gebruik of montage van het geleverde product. Aansprakelijkheid van Mijnkinderkamer.nl is in alle gevallen in ieder geval beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van het betreffende product.

Artikel 9 – Klachtenregeling

 1. Mijnkinderkamer.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Mijnkinderkamer.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Mijnkinderkamer.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Mijnkinderkamer.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Mijnkinderkamer.nl. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.nl) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Mijnkinderkamer.nl als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van Mijnkinderkamer.nl niet op, tenzij Mijnkinderkamer.nl schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Mijnkinderkamer.nl, zal Mijnkinderkamer.nl naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 10 – Slotbepalingen

 1. Afnemer gaat er mee akkoord dat communicatie plaatsvindt via email. Berichten verzonden door Mijnkinderkamer.nl aan Afnemer worden geacht door Afnemer te zijn ontvangen, uiterlijk 1 uur na verzending daarvan. In geval van onduidelijkheden omtrent de inhoud en uitvoering van de overeenkomst en/of e-mailberichten, is de administratie van Mijnkinderkamer.nl bindend.
 2. Mijnkinderkamer.nl is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit de besteden aan een derde.